Atatürk Köşesi

   ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ

   Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

   Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakruzaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

   Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Mustafa Kemal Atatürk

Ufkunun odağında ilim, zihninde irfan ile parlıyordu bir çift mavi göz. Kazanılmış haklı zaferlerini yine aynı bilinçle ansın istiyordu hürriyeti hak gördüğü halkı. Çoğu zaman da gençlere sesleniyordu. Onlara bir gün her birinin en kıymetli hazinesi olacak cümleler atfediyordu. Gelecekteki emellerini üstlensinler istiyordu fakat gözü kapalı değildi. Bir gün benim fikirlerim bilim ile çelişirse bilimi seçiniz demişti bir defasında.
Bizler ise birinci vazifemiz aklımızda, özgürlüğümüzün kahramanının yolundan yine aynı bilinç ve istikbal ile yürüyoruz. Zihinlerimizde aydınlık fikirler ve vicdanlarımızdaki hürriyet Ata’mızdan aldığımız birincil miraslardan. Ona, bu mirasa ve borçlu olduğumuz her şeye minnet ve saygı ile… bilirkisidergi.com